Het Bouwbesluit stelt eisen aan energiezuinigheid van nieuwbouw van gebouwen. De maat voor energiezuinigheid heet per 1 januari 2021 Bijne Energie neutraal Gebouw (BENG). De BENG-norm bestaat dan niet meer uit 1 getal, maar uit 3 indicatoren te weten: BENG-1 de maximale energiebehoefte per m2, BENG-2 de maximale bijdrage fossiele brandstoffen en BENG-3 het minimale aandeel hernieuwbare energie. Verder wordt gekeken naar de mogelijke temperatuuroverschrijding in de maand juli (TO-juli). De bepalingsmethode is vastgelegd in de NTA 8800.

In een nieuwbouwwoning wordt geen gasaansluiting meer gemaakt. Dit vraagt, behalve slimme oplossingen vaak ook een extra investering in de vorm van bijvoorbeeld extra dikke isolatie, extra kierdichting en/of geavanceerde installaties, zoals zonnepanelen, collectoren, warmtepompen en dergelijke. 

Wij schakelen een gecertificeerde bedrijf in om de vereiste BENG-berekeningen te registreren en aan te leveren voor de vergunningaanvraag. Bij de oplevering moet vervolgens het energielabel worden verstrekt, gebaseerd op BENG-2. De toekenning van het energielabel moet goed worden onderbouwd d.m.v. documentatie en het (oplever)dossier, waarin de bewijslast (foto’s, tekeningen, nota’s, enz) is opgenomen.

Overigens mag een gemeente per 2022 (met ingang van de nieuwe Omgevingswet) in een Omgevingsplan strengere BENG-eisen stellen. Om te voorkomen dat er dan (grote) verschillen ontstaan in de eisen per gemeente heeft het Lente-Akkoord het initiatief genomen om te zijner tijd een en ander te coördineren.