Op 1 juli 2022 zal de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) naar verwachting in werking treden, tegelijk met de nieuwe Omgevingswet. Deze wet heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren d.m.v. monitoring van het gehele proces, vanaf de tekentafel t/m de oplevering. De gemeente zal niet langer het plan toetsen en het bouwproces controleren, maar zal na ontvangst van het rapport  van de Kwaliteitsborger toestemming verlenen voor gebruik van het gebouw.

De Wkb heeft ook tot gevolg dat de aannemer na oplevering van een bouwwerk in beginsel aansprakelijk is voor alle aan te rekenen gebreken, ook voor die gebreken die bij oplevering van het werk niet zijn ontdekt. Het is aan de opdrachtgever om te  stellen en bewijzen dat er sprake is van een gebrek. De aannemer moet aantonen dat het gebrek niet aan hem is toe te rekenen.

De WKB zal voorlopig alleen gaan gelden voor bouwwerken die onder de zogenoemde gevolgklasse 1 vallen, waaronder woningen.